บริการกำจัดแมลงบิน

บริการกำจัดแมลงบิน

แมลงวันที่ชอบตอมสิ่งปฏิกูล (filth flies) ส่วนมากจะเป็นสัตว์ที่กินของเน่าในธรรมชาติ แมลงวันหลายชนิดสามารถเป็นพาหะนำโรคหลายอย่างมาสู่มนุษย์ แมลงวันที่พบในประเทศไทยโดยทั่วไปจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะนิสัยและรูปร่างของพวกมัน ได้แก่  แมลงวันบ้าน (house flies) แมลงวันหลังลาย (flesh flies) แมลงวันหัวเขียว (blow flies) และแมลงวันหัวเขียวที่มีลำตัวสีเขียวหรือสีน้ำเงินเงาแวววาว (bottle flies) แมลงหวี่ขนหรือแมลงหวี่ส้วม (drain flies) และแมลงหวี่ (fruit flies หรือ vinegar flies)

ทำไมคุณจึงควรกำจัดแมลงวัน:

แมลงวันเป็นแมลงรบกวนที่สามารถบินได้อย่างคล่องตัวมาก โดยสามารถบินจากสิ่งปฏิกูลมายังอาหารพร้อมนำเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคหลายอย่างในมนุษย์ติดมากับร่างกายของพวกมันด้วย แมลงวันบ้านสามารถแพร่กระจายโรคต่างๆ ได้แก่ โรคเยื่อบุตาอักเสบ โปลิโอ ไข้ไทฟอยด์ วัณโรค แอนแทรกซ์ โรคเรื้อน อหิวาตกโรค โรคท้องร่วง และโรคบิด นอกจากนั้นตัวหนอนของแมลงวันบางชนิด เช่น แมลงวันหัวเขียว แมลงวันหลังลาย ยังอาจกินเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งที่ตายแล้วและยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะโลหิตเป็นพิษและเกิดการปนเปื้อน

 

วิธีการกำจัดแมลงวันของ อินโนเวทีฟ เพสท์ เมเนจเม้นท์:

อินโนเวทีฟ เพสท์ เมเนจเม้นท์ ใช้วิธีการแบบผสมผสานในการกำจัดแมลงวัน เพื่อขจัดปัญหาการรบกวนจากแมลงวันให้หมดสิ้นไปจากอาคารและเคหสถานของลูกค้า ซึ่งจะประกอบด้วยการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยของลูกค้า  การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน การบำบัดด้วยยาฆ่าแมลงวันตัวเต็มวัย และการใช้เครื่องดักจับแมลงวันเพื่อดักจับประชากรแมลงวันตัวเต็มวัย

การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัย:

การรักษาสุขอนามัยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดแมลงวันที่ชอบตอมสิ่งปฏิกูลภายในและรอบๆ อาคารและบ้านเรือนของลูกค้า แมลงวันมักชอบวางไข่ในที่ที่มีการสะสมของขยะ มูลสัตว์ หรือเศษพืชผักที่ตกค้างอยู่ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดและให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ลูกค้าในการกำจัดจุดต่างๆ ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันได้  

 

การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน: ช่างเทคนิคผู้ชำนาญการของเราจะใช้ยาฆ่าแมลงวันที่เหมาะสมในการบำบัดจุดต่างๆ ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันภายในอาคารและบ้านเรือนของลูกค้า

 

การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงวันตัวเต็มวัยที่มีฤทธิ์ตกค้าง: การฉีดพ่นสารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างในรูปแบบของเครื่องพ่นละอองฝอยขนาดละเอียด (Ultra-Low Volume หรือ ULV mister) หรือการฉีดพ่นสเปรย์ตามผนังต่างๆ ในบริเวณที่มีแมลงวันชุกชุม จะช่วยลดจำนวนประชากรแมลงวันตัวเต็มวัยภายนอกอาคารและบ้านเรือนได้เป็นอย่างดี

 

การกำจัดแมลงวันตัวเต็มวัยโดยใช้เหยื่อล่อ: การวางเหยื่อล่อใกล้ๆ กับถังขยะและบริเวณโดยรอบถังขยะ และจุดทางเข้าต่างๆ เช่น ประตูและหน้าต่าง เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดจำนวนประชากรแมลงวัน เนื่องจากเหยื่อล่อนี้จะดึงดูดให้แมลงวันเข้ามาใกล้ และเมื่อแมลงวันกินเหยื่อล่อมันก็จะตาย 

 

การใช้เครื่องดักจับแมลงวัน:

เราใช้เครื่องดักจับแมลงวันที่ใช้รังสีอัลตร้าไวโอเลตซึ่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับดักจับแมลงวันภายในตัวอาคาร โดยจะวางเครื่องดักจับแมลงนี้เป็นระยะๆ ทุก 10-15 เมตรที่ฝาผนังภายในตัวอาคาร แต่จะไม่วางเครื่องดักจับแมลงดังกล่าวเหนืออาหาร หรือภายในระยะสูง 2-3 เมตรเหนือพื้นที่เตรียมอาหาร เครื่องดักจับแมลงนี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและควบคุมจำนวนประชากรแมลงวันภายในอาคารอย่างต่อเนื่องอีกด้วย แมลงวันหลายชนิดจะถูกดึงดูดด้วยเครื่องดักจับแมลงวันดังกล่าว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญของเราจะได้นำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในอาคารและบ้านเรือนของลูกค้าต่อไป